Stadgar

Stadgar för Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen

Senast reviderade vid årsmöte 2011-02-17

§ 1

Ändamål: Föreningens namn är Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen. Föreningen är medlem i Sveriges Marknadsförbund, som har till syfte att företräda Marknadsföreningens funktioner och därvid eftersträva förtroendefullt samarbete med såväl näringslivets som konsumenternas organisationer. Föreningen söker förverkliga detta syfte genom att - främja och initiera utveckling och utbildning samt arbeta för ökad upplysning på marknadsföringens skilda områden - bland sina medlemmar befordra samhörighet och erfarenhetsutbyte.

§ 2

Organisation: Föreningen är en sammanslutning av personer, som hyser intresse för föreningens ändamål. Föreningen har sitt säte i Helsingborg med verksamheten huvudsakligen förlagd till Helsingborg och Nordvästra Skåne. Föreningens beslutande organ är: årsmöte, föreningsmöte, styrelse.

§ 3

Medlemskap/Medlemsavgift: Ansökan om medlemskap görs till föreningen och medlem är man när medlemsavgiften är betald. Medlemsavgiften gäller i tolv månader.

§ 4

Utträde: Medlem, som önskar utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till föreningens styrelse. Medlem, som trots två anmaningar underlåtit att erlägga stadgad avgift, anses ha utträtt ur föreningen. 

Medlem som motverkar föreningens syfte, uppträtt grovt olämpligt eller på annat sätt skadar föreningens verksamhet, kan genom beslut av styrelsen uteslutas ur föreningen.

§ 5

Verksamhetsår: Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

§ 6

Årsmöte: Föreningen håller före första mars varje år ordinarie årsmöte på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse skall tillställas medlemmarna senast tio dagar i förväg via hemsidan, annonsering i Helsingborgs Dagblad samt genom e-post.

Verksamhetsberättelse, årsberättelse jämte revisionsberättelse och valberedningens förslag utdelas före årsmötets öppnande och kan även rekvireras från kansliet. Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna.
 2. Val av sekreterare.
 3. Val av två justeringsmän.
 4. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år samt revisionsberättelsen.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Val av styrelse
  a/ ordförande 1 år
  b/ ledamöter 1 år
  c/ ev suppleanter 1 år
 9. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 10. Val av ledamöter i valberedningen.
 11. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.
 12. Frågor som har direkt samband med ovan angivna ärenden eller som medlem senast sex dagar före årsmötet skriftligen anmält till styrelsen för behandling vid årsmötet.
 13. Övriga frågor, som av styrelsen uppsatts på föredragningslistan.

§7

Extra föreningsmöte: Extra föreningsmöte utlyses genom kallelse minst åtta dagar i förväg, då styrelsen anser det påkallat, eller då minst tio medlemmar framställt begäran därom. Vid extra föreningsmöte får inga andra ärenden än de, som anges i kallelsen, behandlas.

§8

Föreningsbeslut: Vid årsmöte och extra föreningsmöte äger varje medlem en röst. Föreningsmedlems rösträtt utövas av behörig företrädare för företaget eller organisation. Omröstning sker öppet om ej sluten omröstning påkallas av minst en fjärdedel av de närvarande medlemmarna. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst utom vid personval, då lotten avgör.

§9

Styrelsens sammansättning och beslutsformer: Föreningens verksamhet ledes av en styrelse, som består av ordförande och minst sju ledamöter. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst tre styrelseledamöter påfordrar. Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Alla beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Ordförande jämte en styrelseledamot tecknar föreningen och kan befullmäktiga kanslist vissa uppdrag.

§10

Styrelsens åligganden: Det åligger styrelsen att föra protokoll vid sina sammanträden och att insända dessa protokoll i två exemplar till förbundskansliet, att föra räkenskaper, som avslutas per kalenderår och att före den första februari överlämna dessa jämte verksamhetsberättelse och protokoll till revisorerna, att till Sveriges Marknadsförbund betala medlems- och tidningsavgifter enligt av förbundet beslutad ordning.

§11

Ändring av stadgarna

Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas på årsmötet med minst ¾ majoritet av mötesdeltagarna

Ändring av dessa stadgar har antagits genom beslut på årsmötet den 17 februari 2011.

§12

Upplösning av föreningen

Beslut om upplösning av föreningen skall, för att vara giltig, beslutas på två på varandra följande föreningsmöte varav ett är årsmöte. Dock med minst en månads mellanrum. Beslutet skall fattas med minst ¾ majoritet av mötesdeltagarna.

 

 

 

 

 

Marknadsföreningen

- möjliggör mötet

Marknadsföreningen möjliggör mötet som inspirerar till initiativ, engagemang och entreprenörskap för en region i världsklass. Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen (MiH) är södra Sveriges största nätverk för människor som har ett intresse för marknadsfrågor, trender och tendenser.  Vi vill göra det enklare för företagare, både små och stora och från olika branscher, att kunna träffas under otvungna former för att utbyta erfarenheter, knyta kontakter och inspireras.

Läs mer...

BLI MEDLEM... 

Våra huvudpartners

0-1.jpg
FamiljenHBG.jpg

Våra partners

 

 

BRA

Nya medlemmar med foto

 1. Åke Högman
  Åke Högman Move&Shake AB (Kommunikationsstrateg och journalist)
 2. Petter Wahl
  Petter Wahl ERC AB (Lösningskonsult /-arkitekt inom IT)
 3. Ulf Nilsson
  Ulf Nilsson Sjödin Fastigheter AB (IT Manager)
 4. Martin Hejdesten
  Martin Hejdesten Martin Hejdesten Design Office AB (Art Director, fotograf, webbdesigner)
 5. Daniel Carlsen
  Daniel Carlsen Canon Svenska AB (Säljare)

Senaste foton

Årets-MF.jpg

Senaste kommentarerna

 1. Birgitta Nilsen skrev "Hej, Jag har anmält Jonny Hansson i mitt stället e..." den 14 februari 2017 13:34 om Tema Makalöst!: FRÄMJA VÄLGÅNGEN - STOPPA UNDERGÅNGEN!  .
 2. Annika Skoglund skrev "Har försökt anmäla en gäst- flykting från Syrien- ..." den 20 oktober 2016 10:27 om tema (O)mänskligt: MER ÄN HJÄRNA!.
 3. Christian Carlsson skrev "Hej på er Mih-boule!Hoppas ni alla har haft en här..." den 18 augusti 2016 21:59 om MiH BOULE 2016.
 4. Peter Reelfs skrev "Tack, Julia! :-) " den 2 maj 2016 13:36 om AW13, VARJE FREDAG DEN 13e.
 5. Julia Svensson skrev "Hej igen Peter, Det finns vegetariskt alternativ o..." den 22 april 2016 10:27 om AW13, VARJE FREDAG DEN 13e.