Marknadsföreningens stipendium

Varje vårtermin delar Marknadsföreningen ut stipendium. Stipendiet går till den person eller grupp som skrivit den bästa uppsatsen inom marknadsföring vid Lunds universitet Campus Helsingborg. Uppsatsen ska behandla intressanta, relevanta och angelägna frågor inom området marknadsföring.

Syftet med stipendiet är dels att uppmuntra studenter till goda insatser och dels ett led i den samverkan Marknadsföreningen har med Campus Helsingborg. Mottagare väljs ut av en jury på Campus Helsingborg.


Här kan du ladda ner uppsatserna som tilldelats tidigare stipendium.

2017

Internt varumärkesbyggande - En studie om internt varumärkesbyggande i franchisetagarverksamheter

Cassandra Bergqvist & Victoria Persson

Med en hög analytisk skärpa tar författarna med oss på en spännande resa i internt varumärkesbyggande. Läsaren får en fördjupad insikt i att ledare inom franchiseverksamhet inte alltid väljer att arbeta med varumärkesbyggandet. Personliga inställningar spelar en stor betydelse för hur lojal ledaren är mot kedjans koncept.

 

Non - stereotypical advertising - Everyone`s included? A qualitative study of non - stereotypical advertising through a post - colonial perspective.

Emma Holmberg & Melinda Holm

Detta examensarbete visar hur viktigt det är att ifrågasätta bildreklamens budskap för att kunna bryta fördomar gällande kön, ålder och etnicitet. Uppsatsen ger fördjupad kunskap om hur reklammakare och samhället i övrigt bättre kan förstå och därmed i större grad undvika reklam som motarbetar sådana fördomar. Författarna går ett steg längre och analyserar även den reklam som påstås vara fri från stereotyper. Studien ger ett viktigt bidragtill såväl ämnet  strategisk kommunikation som till praktiker som numera arbetar på en global och multikulturell marknad. Uppsatsen har en hög samhällsrelevans då den bidrar till att stärka mångfalden i reklambudskap och därmed förhoppningsvis minska enfalden i vårt globala samhälle.

 

2016

Fysiska butiker i en digitaliserad handel. En fallstudie i hur och varför multi-kanala företag praktiskt använder fysiska forum i relation till digitala forum.

Mikaela Seth & Stina Kymmer Gustafsson

Uppsatsen berör ett mycket aktuellt tema kring marknadsföring då den diskuterar samspelet mellan och integrationen av det digitala och det fysiska inom handeln. Mer specifikt diskuterar författarna på ett förtjänstfullt och insiktsfullt sätt hur handelsföretags användning av det fysiska forumet påverkas av digitaliseringen.

Interkulturella anpassningar i kommunikation: En kvalitativ studie om interkulturell kompetens i reklam.

Astrid Emanuelsson & Linnéa Forsell

Kunskap om interkulturalitet – det vill säga hur människor från skilda kulturer kan nå ömsesidig förståelse av varandra - blir allt viktigare i en tid som utmärks av migration och flyktingströmmar. Den här uppsatsen bidrar med kunskap om interkulturell kommunikation genom att undersöka vad som kännetecknar interkulturell kompetens i globala reklamkampanjer. Studien bygger på en socialsemiotisk analys av reklambudskap i en annonskampanj för ett välkänt modevarumärke. Resultatet visar att det finns mer att önska vad gäller interkulturella anpassningar i reklam. Uppsatsen ger ett kunskapsbidrag till strategisk kommunikation genom att på ett innovativt sätt utveckla begreppet interkulturell kompetens i förhållande till marknadskommunikation.

2015

Platsers varumärkesuppbyggnad – ett pussel. En studie om platsers varumärkesuppbyggnad och dess roll i platsutvecklingen

Alice Banelind & Olivia Larsson

Uppsatsen belyser ett högaktuellt ämne, hur städer med Helsingborg som fallstudie arbetar med varumärkesuppbyggnad som platsutvecklingsredskap samt hur olika strategier får betydelse i denna process. Resultatet belyser såväl komplexiteten som de utmaningar som finns i att hitta en balans mellan att skapa ett representativt och ett konkurrenskraftigt varumärke.

Show med what you share and I’ll tell you who you are

Celine Bisgaard Olsen & Christofer Gaude 

This well-written and highly pedagogical master’s thesis covers an interesting and important subject that should interest all modern organizations – viral marketing. The aim is to gain deeper insights into viral marketing from a consumer perspec-tive, focusing on the aspects consumers find significant when sharing material online. The two diligent authors prove great expertise in the field, good ability to reflect and originality.

2014

Att mötas utan att mötas: En kvalitativ studie om samskapande av värde vid digitala kundmöten

Rasmus Fahlgren & Cecilia Hertzberg

Uppsatsen är ett gediget analytiskt arbete med mycket reflektion som bidrar med teoriutveckling genom att visa hur värde för kunden kan skapas i digitala kundmöten. Därmed bidrar författarna också till ämnet service managements utveckling. Arbetet är väl strukturerat och empirin är omfattande från sju olika svenska företag. I arbetet visar författarna tidigt vad de vill bidra med och genomför sedan sin ambition till ett genomtänkt examensarbete.

När det interna varumärket får motsatt effekt: Medarbetarberättelser om motstånd

Felicia Berglund & Antonia Eriksson

This elegant master's thesis aims to investigate coworkers' resistance to internal brand communication as a management tool. The authors maintain that the value of internal branding is vanished when coworkers' experience and knowledge is ignored. The thesis has an ambitious literature review, and the method is explicit and functions as role model when it comes to describing the process of collecting empirical material. In the conclusions the authors deliver several valuable implications both for research and practice. The thesis is well written, and has pedagogical and consistent structure.

2013

Kommunikation utan gränser: En fallstudie om vilka möjligheter digitala diskussionsarenor medför för medarbetare

Emma Nilsson & Tina Petersson

Detta examensarbete bryter ny mark genom att fokusera på ett område som det hittills saknas forskning om – betydelsen av digitala, externa diskussionsarenor som används av medarbetare för att påverka omgivningen i någon fråga. Författarna har intresserat sig för effekten av att gränsen mellan intern och extern kommunikation blir allt mer utraderad med digitala medier. Examensarbetet är välskrivet, väl integrerat och självständigt genomfört. Författarna visar på mycket god reflexiv analysförmåga. Arbetet är intressant för såväl praktiker som forskare och studenter, och ger goda råd till beslutsfattare.

Det kreativa kunskapsföretaget: En kvalitativ fallstudie om förhållandet mellan kreativa processer och kunskapsöverföring inom en organisation

Erika Fredriksson & Emilia Nilsson

Uppsatsen problematiserar det identifierade behovet för företag att kunna anpassa sig till en ständigt förändrad marknad genom utveckling av unika kompetenser. Aktuell forskning visar på paradoxer och en mångfald av perspektiv. I uppsatsen drivs hypotesen att det finns ett samband mellan kreativitet, kunskapsdelning och kunskapsöverföring. Uppsatsen visar att kreativitet förutsätter externa impulser och intern kommunikation, goda och organiserade kanaler för kunskapsöverföring samt en lärande organisation.

2012

Från kommunikation till handling: PR som strategiskt verktyg för att främja medborgardeltagande

Emelie Svensson

Syftet med detta välskrivna och mycket gedigna examensarbete är att skapa en större förståelse för hur ett strategiskt användande av PR kan främja medborgardeltagande. Författaren har studerat hur Malmö stad försökt att uppnå ökad politiskt deltagande i bostadsområdet Herrgården. Organisationer får allt svårare att vinna publikers förtroende då de är uttröttade av kvantitativa och missriktade budskap. I arbetet konstateras att goda relationer mellan organisationer och olika publiker är nyckeln för att kunna skapa tillit som i sin tur kan skapa deltagandekulturer.

Olika nyanser av grönt - En studie om vilka värden som kommuniceras i ekologisk livsmedelsreklam

Carl-Johan Haglund, Emil Johnsson & Daniel Thalin

Uppsatsen är en originell analys av hur Coop väljer att marknadsföra sitt varumärke Änglamark. Med hjälp av djuplodande teoretiska resonemang, identifierar författarna sex olika "nyanser av grönt", dvs aspekter av grön konsumtion som Coop väljer att betona. Därmed ger uppsatsen en intressant inblick i den svenska gröna marknadsföringens kommunikativa logik.

2011

Kriskommunikation och sociala medier ur ett relationsskapande perspektiv

Anna Jörback & Linda Vrbanac

Uppsatsen analyserar hur sociala medier kan skapa och vidmakthålla goda relationer ur ett kriskommunikativt perspektiv. I en text som är läsvärd både för akademiker och praktiker har författarna gjort goda analyser och reflekterar över den praktiska betydelsen av sociala medier för kriskommunikation.

90 kilometer varumärkesutvidgning

Maria Ekelund, Emma Jungmark & Marielle Karlberg

Uppsatsen har identifierat att en stor del av forskningen kring olika verktyg för att frigöra medarbetarnas kreativitet i organisationer alltjämnt tar utgångspunkt i att det finns generella verktyg som främjar alla de enskilda medarbetarnas kreativitet och innovationsförmåga. Uppsatsen förhåller sig kritisk till denna utgångspunkt och visar att ledare (projektledare) i praktiken både situations- och individanpassar de verktyg som främjar den unika medarbetarens kreativitet. Författarna har en gedigen teoretisk och praktisk förankring som ger ett bidrag till nya synsätt på behovet av att individualisera kreativitetsverktygen.

2010

Glasyren på tårtan: Företagsfilantropi i ett strategiskt kommunikationsperspektiv

Åsa-Maria C. Petersson & Aud Johanne Bengtsson

Författarna tar ett djärvt grepp om ett område som ligger i tiden, som är tämligen outforskat och osvenskt till sin karaktär. Området behandlas på ett förtjänstfullt sätt och författarna visar på en stor beläsenhet inom området, och diskuterar på ett bra sätt tidigare forskning och teori. Det empiriska materialet behandlas väl och författarna gör utmärkta analyser av materialet som levandegörs på ett bra sätt. Uppsatsen är välskriven med en tydlig röd tråd.


Unlock my potential!

Kristin Lagerström & Camilla Pedersén

Uppsatsen har identifierat att en stor del av forskningen kring olika verktyg för att frigöra medarbetarnas kreativitet i organisationer alltjämnt tar utgångspunkt i att det finns generella verktyg som främjar alla de enskilda medarbetarnas kreativitet och innovationsförmåga. Uppsatsen förhåller sig kritisk till denna utgångspunkt och visar att ledare (projektledare) i praktiken både situations- och individanpassar de verktyg som främjar den unika medarbetarens kreativitet. Författarna har en gedigen teoretisk och praktisk förankring som ger ett bidrag till nya synsätt på behovet av att individualisera kreativitetsverktygen.

2009

 SponsorSHIP – En identifiering av kritiska faktorer vid titelsponsring

Linus Alenvret-Larsson, Calle Hökby och Kristoffer Thuresson

Uppsatsen behandlar på ett förtjänstfullt sätt frågan om varför och hur det är möjligt för ett företag att satsa hundratals miljoner kronor på ett globalt och rörligt sportevenemang. Varför satsar Volvo en stor del av sin marknadsföringsbudget på Volvo Ocean Race? Författarna är väl inlästa på området och anpassar en tidigare utvecklad sponsringsmodell för den här typen av evenemang. I uppsatsen visas de viktiga motiv och effekter som gäller företagets interna marknadsföring.

2008

Att marknadsföra planeten -  en studie om bilbranschen och den gröna marknadskommunikationens effekt på konsumenterna

Joakim Bengtsson, Niclas Holmström och Christian Spangsberg

2007

Brand Shadow - Den mörka sidan av co-branding

Jasmina Hûbinett, Jennifer Khoury och Karin Öberg

Författarna tar upp ett nytt spännande fenomen - co-branding - inom marknadsföringsområdet och diskuterar och reflekterar utifrån dess baksida med basen i en gedigen teoretisk genomgång. I uppsatsen presenteras ett nytt begrepp, Brand Shadow, till forskningen med hjälp av en ny modell.

Marknadsföreningen

- möjliggör mötet

Marknadsföreningen möjliggör mötet som inspirerar till initiativ, engagemang och entreprenörskap för en region i världsklass. Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen (MiH) är södra Sveriges största nätverk för människor som har ett intresse för marknadsfrågor, trender och tendenser.  Vi vill göra det enklare för företagare, både små och stora och från olika branscher, att kunna träffas under otvungna former för att utbyta erfarenheter, knyta kontakter och inspireras.

Läs mer...

BLI MEDLEM... 

Våra huvudpartners

0-1.jpg
FamiljenHBG.jpg

Våra partners

 

 

BRA

Nya medlemmar med foto

 1. Åke Högman
  Åke Högman Move&Shake AB (Kommunikationsstrateg och journalist)
 2. Petter Wahl
  Petter Wahl ERC AB (Lösningskonsult /-arkitekt inom IT)
 3. Ulf Nilsson
  Ulf Nilsson Sjödin Fastigheter AB (IT Manager)
 4. Martin Hejdesten
  Martin Hejdesten Martin Hejdesten Design Office AB (Art Director, fotograf, webbdesigner)
 5. Daniel Carlsen
  Daniel Carlsen Canon Svenska AB (Säljare)

Senaste videos

Årets-MF.jpg

Senaste kommentarerna

 1. Birgitta Nilsen skrev "Hej, Jag har anmält Jonny Hansson i mitt stället e..." den 14 februari 2017 13:34 om Tema Makalöst!: FRÄMJA VÄLGÅNGEN - STOPPA UNDERGÅNGEN!  .
 2. Annika Skoglund skrev "Har försökt anmäla en gäst- flykting från Syrien- ..." den 20 oktober 2016 10:27 om tema (O)mänskligt: MER ÄN HJÄRNA!.
 3. Christian Carlsson skrev "Hej på er Mih-boule!Hoppas ni alla har haft en här..." den 18 augusti 2016 21:59 om MiH BOULE 2016.
 4. Peter Reelfs skrev "Tack, Julia! :-) " den 2 maj 2016 13:36 om AW13, VARJE FREDAG DEN 13e.
 5. Julia Svensson skrev "Hej igen Peter, Det finns vegetariskt alternativ o..." den 22 april 2016 10:27 om AW13, VARJE FREDAG DEN 13e.